Stotras

Stotra on Jayendra Saraswati Swamiji

STOTRA ON PUJYA SRI JAYENDRA SARASWATHI SWAMIJI BYPUJYA SRI SANKARA VIJAYENDRA SARASWATHI SWAMIJI Translation by P. R. Kannan भजेऽहं भगवत्पादं भारतीयशिखामणिम् । अद्वैतमैत्रीसद्भावचेतनायाः प्रबोधकम् ॥१॥ I adore Sri Adi Sankara Bhagavatpada, the crest-jewel of Bharatiyas; who awakened the feeling of friendship and goodwill stemming from Advaita (non-duality). (1) अष्टषष्टितमाचार्यं वन्दे शङ्कररूपिणम् । चन्द्रशेखरयोगीन्द्रं योगलिङ्गप्रपूजकम् ॥२॥ …

Stotra on Jayendra Saraswati Swamiji Read More »