Jagadguru Ratna Mala

Jagadguru Ratna Mala of Shri Sadashiva Brahmendra the disciple of Shri Paramashivendra Sarasvati Shankaracharya Shricharana, 57th Jagadguru of Shri Kanchi Kamakoti Moolamnaya Sarvajna Peetam