Jayendra Saraswathi

Pujya Shankaracharya Swamiji in the Hindu Dharma Rakshana Sanstha meeting – Photo

H.H. Sri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji in the Executive meeting of Hindu Dharma Rakshana Samstha—Other saints including Sri H.H. Srimannarayana Peda Jeyar, H.H. Visweshathirtha Swamiji of Pejawar Mutt, and H.H. Madhira Adhinam, and officers incl. Executive Officer, P.V.R.K. Prasad and Dr. Arka Somayaji, Secretary, HDRS participated. (Photo from the 1980s)