श्रीमत् जयेन्द्र पञ्चरत्नम् SRIMAD JAYENDRA PANCHARATNAM

By Prof. N.V. Deviprasad(From Samskritasri Magazine) Translation: P.R. Kannan  लसद्भस्मरेखा-विराजल्ललाटं    स्फुरद्वस्त्र-काषाय-कान्त्यारुणार्कम् ।        स्रवन्मन्दहासोल्लसद्वाक्सुधांशुं   जयेन्द्रं भजेऽहं गुरूणां वरेण्यम् ॥ १ ॥ 1.    I worship Sri Jayendra, supreme among Gurus, whose forehead glows with lines of Bhasma (Vibhuti); whose saffron apparel shines like the Sun at dawn; who is Chandra with pleasing speech of nectar, bathed in …

श्रीमत् जयेन्द्र पञ्चरत्नम् SRIMAD JAYENDRA PANCHARATNAM Read More »