Jagadguru Parampara Stava

Jagadguru Parampara Stava was composed by the 65th Jagadguru of Shri Kanchi Kamakoti Moolamnaya Sarvajna Peetam Shri Sudarshana Mahadevendra Sarasvati Shankaracharya Swamigal.