His Holiness at Jyeshta Mata Mandir, Srinagar, Kashmir

HH Pujyashri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal blessed the Veda Sammelan and Shankara Jayanti Mahotsav held at Srinagar, Kashmir in 2013. This video was taken during HIs Holiness’ visit to Jyeshta Devi Shrine in Srinagar, Jammu & Kashmir.