Sindhu Darshan- Leh

HH Pujyashri Jayendra Saraswati Shankaracharya Swamigal performing Anushtanam on the banks of the Sindhu River in Leh, Ladakh, J&K State