His Holiness at Paithan

HH Pujyashri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal performing Anushtanam on the Banks of Godavari at Paithan, Maharashtra