Pujya Shankaracharya Swamiji’s Yatra to Prayagraj Varanasi 2001

32nd Jayanti of HH Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji was performed Prayagraj. It was the auspicious Kumbha Mela time.