காஞ்சி சங்கரர் மடத்தில் அஸ்ஸாம் முதல்வர் தரிசனம்

காஞ்சி சங்கரர் மடத்தில் அஸ்ஸாம் முதல்வர் தரிசனம் – Assam Chief Minister visits Sri Kanchi Shankara Math