மதுரையில் ஸ்ரீஜகத்குரு விஜயம்- Acharya’s visit to Madurai-1929

மதுரையில் ஸ்ரீஜகத்குரு விஜயம் – ஆர்யதர்மம், 1929.

Visit of HH Jagadguru Shankaracharya Swamigal to Madurai in 1929 (As reported in Aryadharmam).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *