ஞான குரு பீடத்தில் இளம் சூரியன்

ஞான குரு பீடத்தில் இளம் சூரியன் – a news magazine’s report chronicling the Sanyasa sweekaram of HH Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal at Kanchipuram on 29th May 1983.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *